Ny fremtid for gammel vei

Hva er det?

Grønn transportkorridor er en 4 km lang grønn forbindelse for gående og syklende mellom Schancheholen og Tasta. Det er den naturlige forlengelsen av Sykkelstamveien nordover til Randaberg og en bynær tursti som forbinder Stokkavannet og Mosvannet. Det er et signalprosjekt i nasjonal og internasjonal målestokk.

Hvorfor gjør vi det?

Det er veldig bra for lokalmiljøet

Gamle E-39 er en kilde til støy, støv og forurensing for alle som bor, jobber og oppholder seg langs veien på Stokka, Eiganes og Tjensvoll. Selv om biltrafikken på kort sikt vil gå ned pga. Eiganestunnelen, vet vi helt sikkert at den vil gå opp til gammelt nivå i løpet av noen år. De som bor her har i årevis levd med å ha denne veien gjennom nabolaget. Nå som E-39 går i tunnel, ønsker vi at biltrafikken skal holde seg i tunnelen slik at lokalmiljøet får seg et skikkelig løft.

I stedet for av- og påkjøringsramper kan vi bygge lekeplasser, og i stedet for trafikkstøy kan vi høre på fuglesang. Mengden svevestøv i området vil reduseres kraftig. Barnehagene langs veien kan la ungene leke ute uten å måtte tenke på støy og støv, og med nye, store grøntarealer rett i nærheten blir det større boltreplass for barnehagene og for barna forøvrig.

Nye turveier gir enda bedre muligheter for hverdagsturer. Med Grønn transportkorridor vil det være sammenhengende turvei fra Mosvannet til Kvernevik

Det er et viktig sykkeltiltak

Dagens hovedsykkelnett i Stavanger er uten forbindelse mellom Stokka og Tasta. Syklende på denne strekningen bruker ofte turstien langs Stokkavannet, noe som for noen år siden førte til høylydt konflikt og egne ferdselsregler i området. På nordsiden av Byhaugen foreslår Statens vegvesen å kutte i planlagte nye sykkelveier langs E-39 fordi Stavanger kommune ikke klarer å lage sykkelvei forbi Byhaugen.

Fra Stokka (Edvard Griegs vei) og sørover går hovedsykkelveien som gang- og sykkelvei langs Ytre Ringvei vest, i bro over Tjensvollkrysset og i 1 meter brede sykkelfelt i Henrik Ibsens gate. Sykkelfeltene i Henrik Ibsens gate er veldig lite brukt; de fleste syklende tør ikke sykle her og bruker heller turstien langs Mosvannet for å føle seg trygge for seg selv og med barn.

Med fullverdig sykkelvei fra Brustadbua til Tasta får vi knyttet sammen sykkelnettet og laget en god forbindelse mellom Randaberg og Tasta på den ene siden, Stokka og Eiganes på den andre siden og helt til Sykkelstamveien på den tredje siden.

Det er bra for natur og dyreliv

Med Grønn transportkorridor får vi en helt ny naturkorridor mellom Mosvannet og Stokkavannet. Mosvannsparken blir i praksis utvidet mot Tjensvoll og det vil være naturlig forbindelse for dyre- og fugleliv mellom vannene. Flere trær gir plass til fugler og mer grøntareal gir plass til bier og andre insekter. I stedet for summingen av biler får vi summingen av fugle- og insektliv.

Det gir bedre folkehelse

Økt hverdagsaktivitet er et kjempeviktig tiltak for bedre helse. Hvis bomiljøet og bymiljøet legger til rette for å gå og sykle i hverdagen, blir vi friskere, både i dag og i fremtiden. Fysisk aktivitet kan også gi bedre humør og velvære. Det sosiale i hverdagsaktiviteter bidrar til økt trivsel og godt humør. Ved å bruke beina eller sykkelen til hverdagstransporten, får vi lett den halvtimen med aktivitet hver dag som helsemyndighetene anbefaler -- også med elsykkel.

Hvordan får vi det til?

Nå som E-39 Eiganestunnelen har åpnet, oppstår det en gyllen anledning til å omdisponere Henrik Ibsens gate og Ytre Ringvei vest til nye formål. Hvis vi beholder dagens E-39 til biltrafikk, blir veikapasiteten tredoblet. Alle erfaringer viser at trafikken øker når kapasiteten øker. Dette er ikke intensjonen i regionens langsiktige transportplaner. Gamle E-39 har få lokale kryss og betjener hovedsakelig gjennomgangstrafikk mellom Tasta-Tjensvollkrysset-Schancheholen, trafikk som er flyttet til Eiganestunnelen.

Ved å omdisponere Henriks Ibsens gate og Ytre Ringvei vest til gange- og sykkelformål, får vi løst alle utfordringene med sykkelforbindelser hele veien fra Schancheholen til Tasta. Det vil binde sammen bydeler som i dag ikke kan nås på sykkel på en god måte, og det vil skape grønne byrom i bydeler som i dag har trafikkmaskiner i nærmiljøet. Vi får en klar og høyverdig sykkelforbindelse videre fra Sykkelstamveien helt til Randaberg sentrum, og vi får en grønn turforbindelse mellom Mosvannet og Stokkavannet som er fri for biltrafikk.

Grønn transportkorridor er billig å anlegge og krever ingen reguleringsplan. Veien er allerede regulert og bygget, og det er innenfor veiformålet å tilrettelegge for gang- og sykkeltrafikk i stedet for motortrafikk.

Er dette rette tidspunktet?

Til høsten stenges Byhaugtunnelen for å gjøre ferdig de siste arbeidene etter Eiganestunnelen. Blant annet skal det bygges rømningsvei fra Eiganestunnelen til Byhaugtunnelen og endel arbeid rundt tunnelmunningen på Tasta-siden skal gjøres ferdig. Byhaugtunnelen blir stengt i 12-15 måneder.

Samtidig skal vi fremdeles holde litt avstand til hverandre, unngå fulle busser og helst gå eller sykle til jobb. Dette kan bli den nye normalen i et år fremover og vi må alle tilpasse oss en ny hverdag med nye reisevaner.

Dette er en gyllen mulighet til å etablere en fremtidsrettet transportløsning for fremtiden. Ved å gjøre dette nå kan vi legge til rette for at flere reiser med sykkel eller går både til jobb og på fritiden samtidig som de som må kjøre bil venner seg til å bruke den nye tunnelen.

Hvem står bak?

Initiativtager til Grønn transportkorridor er Syklistenes Landsforening.

Rogaland fylkeskommune og de politiske partiene i fylket er beslutningsmyndighet for den fremtidige fylkesveien. Stavanger kommune er planmyndighet.

Men hvordan, helt nøyaktig?

Helt konkret er forslaget å starte i Henrik Ibsens gate ved Mosheim sykehjem. Herfra og nordover stenges Henriks Ibsens gate for motortrafikk, og dagens vei deles i gangvei og sykkelvei. Gang- og sykkelveiene forbi Gamlingen og Brustadbua kobles på slik at det blir gjennomgående forbindelse til SIF-banen, Sykkelstamveien, Vålandsskogen (kulverten) og Auglendsveien.

Ved Solborg fjernes rundkjøringen og Tjensvollveien stenges for motortrafikk mot Henrik Ibsens gate. Bilister til Solborg kjører Ullandhaugveien, Tellusveien, Magnus Karlsons gate og Tjensvollveien, eller velger nye transportformer. Det mye omtalte boligprosjektet på Alstor får seg et skikkelig løft med bilfritt miljø i utsikten til Mosvannet.

Videre nedover mot Forum deler gangveien og sykkelveien seg i to for å gå opp på sirkelbroen over Tjensvollkrysset på høyre og venstre side. Den lille rundkjøringen ved innkjørselen til Forum bygges om til vanlig vei inn til hotellet. Gangvei og sykkelvei på denne siden legges fortrinnsvis i høyden slik at det blir minst mulig høydeforskjell mellom Solborg og sirkelbroen. Da vil også de som skal til hotellet med bil få planfri kryssing av Grønn transportkorridor. I første omgang, for å ikke bygge noe nytt, kan veien til hotellet vikepliktsreguleres med fartsdempende tiltak før plankryssing av Grønn transportkorridor.

Gunnar Warebergs gate stenges i øst. Tilkomst til idrettshallene blir fra Morgedalsveien og Sonja Henies gate.

Grønn transportkorridor krysser Tjensvollkrysset på sirkelbroen for å unngå konflikt med Bussveien (Madlaveien) og gi påkobling til øst-vest-gående hovedsykkelvei mellom sentrum og Madla. Gangveien får påkobling til turstien ved Mosvannet.

Nordover fra Tjensvollkrysset fortsetter Grønn transportkorridor rett frem (både vertikalt og horisontalt) til man er på toppen av bakken ved Eiganesveien/Ytre Eiganesveien. Det kan fremdeles være adkomst til disse to fra Tjensvollkrysset, noe som gir forbindelse til Vikinghallen og bensinstasjonen. Ytre Ringvei vest stenges for motortrafikk nord for Eiganesveien og deles i gangvei og sykkelvei på samme måte som Henrik Ibsens gate.

Adjunkt Hauglands gate stenges for motortrafikk i øst mot Ytre Ringvei vest. De som skal til Stokka med bil kjører Nedre Stokkavei, sørfra via Holbergs gate og nordfra via Randabergveien/Misjonsveien. Hele Stokka/Eiganes blir nå kvitt E-39 og bymiljøet vil være mye mer gang- og sykkelvennlig. Med sentrumsnærheten vil muligheten til å gå eller sykle til jobb, skole og aktiviteter være veldig god.

Ved Håland plantesenter stenges rampene fra Nedre Stokkavei/Gustav Vigelands vei til Ytre Ringvei vest for motortrafikk. Rampene brukes i stedet til å gi grønn korridor forbi plantesenteret til Lille Stokkavannet og påkobling til øst-vest-gående hovedsykkelrute i Nedre Stokkavei.

Nordover fortsetter gangveien og sykkelveien gjennom Byhaugtunnelen, som kan rehabiliteres med farger og lyssetting à la Sykkelstamveien gjennom Auglendshøyden. Nord for Byhaugen møter vi den nye sykkelveien som er planlagt på Tasta-kulverten, med påkobling til Tastaruta og videre forbindelse nordover til Randaberg.

To bussruter blir påvirket av omleggingen; 10 til Rennesøy og X73 til Forus. Begge disse kan legges til andre veier uten at det påvirker busstilbudet nevneverdig. Rute 10 kan kjøre Randabergveien fra Stavanger sentrum i stedet for Madlaveien og Ytre Ringvei vest, evt. Eiganestunnelen om hensikten er å komme seg raskest mulig til Rennesøy. Rute X73 kan f. eks. bruke Holbergs gate på vei til Madlaveien og Tjensvoll i stedet for Ytre Ringvei vest.

Dersom det skulle bli vanskelig å stenge Tjensvollveien og Adjunkt Hauglands gate mot Grønn transportkorridor, er det veiareal nok mellom disse veiene og Tjensvollkrysset til at det kan legges en kjørevei vest for Grønn transportkorridor som gir adkomst nord-sør med bil. Dette blir en vei av samme standard som de to veiene den skal til, smal og uten midtstripe. Maksimal bredde på en slik vei blir 5 m. Dette må man i så fall finne penger til et eller annet sted.